Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

163

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ненад  

 

Томислав  

 

Нешић  

 

АДРЕСА

Београд 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1016310  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.10.2010.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.09.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.10.2020.