Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

176

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јелена  

 

Милован  

 

Чворовић  

 

АДРЕСА

Београд, Шпанских бораца 3 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2095-800  

jelena.ivanovic@rs.ey.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "ERNST & YOUNG" d.о.о. Београд 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Шпанских Бораца 3 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 1343328 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1017611  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.02.2011.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.02.2015.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.02.2018.