Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

255

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ирена  

 

Војин  

 

Танасковић  

 

АДРЕСА

Београд, Репишка 50/1 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/577-599  

office@ivaudit.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Privredno društvo za reviziju I&V Audit d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар Михајла Пупина 89/5 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1025514  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.03.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.02.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2020.