Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

267

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ива  

 

Златко  

 

Цветановић  

 

АДРЕСА

Београд, Теразије 8 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3812-100  

icvetanovic@deloittece.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију и консалтинг "DELOITTE" д.о.о. Београд 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Теразије 8 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 1498947 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1026714  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

30.07.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.07.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

30.07.2020.