Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

12

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Милош  

 

Мирослав  

 

Мацура  

 

АДРЕСА

Београд, Хаџи-Милентијева 4 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3812-100  

mmacura@deloittece.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију и консалтинг "DELOITTE" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Теразије 8 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1001207  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2007.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.10.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.10.2019.