Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

339

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Тамара  

 

Зоран  

 

Милојевић  

 

АДРЕСА

Београд, Краљице Наталије 11 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2050-500  

tmilojevic@kpmg.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за консалтинг и ревизију "KPMG" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Краљице Наталије 11 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1033916  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.12.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.12.2019.