Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

357

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ивана  

 

Милован  

 

Филиповић  

 

АДРЕСА

Београд, Београд, Теразије 5/4 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/6558-500  

011/6558-500  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Crowe Horwath BDM Audit d.o.o. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Теразије 5/4 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1035717  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2017.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2020.