Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

359

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Бранка  

 

Мићо  

 

Радосављевић  

 

АДРЕСА

Београд, Кнез Михаилова 10 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3281-399  

branka.lazic@bdo.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за ревизију "BDO" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнез Михаилова 10 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1035917  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.12.2017.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.12.2020.