Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

       
Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Стручна мишљења и обавештења

 

 

 
  29.04.2021.

Мишљење Министарства финансија бр. 011-00-00354/2021-16 у вези са питањем да ли се по основу стеченог професионалног звања у области рачуноводства или ревизије, које је стечено код професионалне организације чланице Међународне федерације рачуновођа, односно звања стеченог у складу са законома наведеним у чл. 63. Закона о рачуноводству једног физичког лица, уз претпоставку да су испуњени остали услови прописани чланом 18. Закона о рачуноводству може издати дозвола за ПРУ и правном лицу и предузетнику

   
  30.09.2020.

Интерна ревизија НИС а.д. Нови Сад усаглашена са међународним стандардима

   
  31.07.2020.
Рачуноводствени третман крипто имовине
   
  20.03.2020.

Препорука у вези обелодањивања у финансијским извештајима клијената ревизије, нарочито друштава од јавног интереса везану за новонастале околности и њихов утицај на пословање

   
  03.03.2020.

Мишљење Министарства финансија у вези са обавезом друштава за ревизију која обављају ревизију код друштава од јавног интереса да предају додатни извештај Комисији за ревизију субјекта ревизије (чл. 40. Закона о ревизији)

   
  30.10.2018.

Превод Међународних стандарда финансијског избештавања за мала и средња предузећа (МСФИ за МСП)

   
  05.04.2018.

Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма

   
 

08.03.2018.

Правилник о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава

   
 

02.03.2018.

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију, предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава

   
  21.11.2017.
Мишљење Министарства привреде у вези института принудне ликвидације
   
  16.01.2017.
Измене МСР 570 - Начело сталности пословања
Додатак - ревизорска мишљења
   
  10.01.2017.

Мишљење Министарства финансија - Могућност примене Међународних стандарда ревизије (МСР) који још увек нису преведени и објављени у "Службеном гласнику Републике Србије"

   
  19.12.2016.

Мишљење Министарства финансија, у вези Могућности примене ревидираних МРС/МСФИ и измена и допуна МСФИ за МСП чији се превод очекује током 2017. године приликом састављања финансијских извештаја за 2016. годину.

   
  21.09.2015.

Директива о објављивању индикатора за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма

   
  21.09.2015.

Препоруке за пријаву сумњивих трансакција за предузетнике и привредна друштва која се баве пружањем рачуноводствених услуга и правна лица за ревизију

   
  24.04.2015.

Мишљење стручне службе Коморе у вези Извештаја ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја јавних друштава за 2014. годину

   

Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја

   
  03.02.2015.

Мишљење Министарства финансија - Могућност израде извештаја о трансферним ценама субјекту ревизије од стране друштва за ревизију у години за коју обавља ревизију финансијских извештаја том субјекту

   
  17.11.2014.
Мишљeње Министарства финансија - Немогућност друштва за ревизију да у години за коју обавља ревизију финансијских извештаја правног лица ради и извештај о трансферним ценама тог правног лица
   
  15.10.2014.

Мишљење Комисије за хартије од вредности у вези примене прописа из области ревизије јавних друштава, тачније Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11), односно садржине "писма руководству" које сачињава правно лице које обавља ревизију код јавног друштва

   
  15.10.2014.

Мишљење Комисије за хартије од вредности у вези примене члана 10. став 1. Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава ("Службени гласник РС", бр. 114/2013)

   
  21.07.2014.

Информација о обвезницима ревизије у складу са чл. 21. Закона о ревизији

   
  01.04.2014.

Мишљење стручне службе Коморе у вези Извештаја ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја јавних друштава за 2013. годину

   
  18.06.2012.

Упитник о активностима предузећа за ревизију у области спречавања прања новца и финансирања тероризма

   
  18.06.2012.

Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма

   
  18.06.2012.

Смернице за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за овлашћене ревизоре

   
  18.06.2012.

Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за предузећа за ревизију и овлашћене ревизоре

   
  20.02.2009.

Предлог Правилника о критеријумима за образовање цена за услуге ревизије које врше предузећа за ревизију.

   
  05.05.2008.

Закључак Савета Коморе овлашћених ревизора, који је донет на двадесетој седници одржаној 05.05.2008. године, на основу извршене анализе Евиденције достављених података о пословању предузећа за ревизију за период 01.01. до 30.09.2007. године.

   
  05.03.2008.

Обавештење у вези са обавезом усклађивања предузећа за ревизију са Законом о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", број 46/2006).

   
  25.02.2008.

Мишљење Министарства финансија Републике Србије у вези са разматрањем значења и примене одредбе члана 40. став 2. тачка 1. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", број 46/2006).

   
  11.02.2008.

Закључак Савета Коморе овлашћених ревизора, у вези са разматрањем значења и примене одредбе члана 40. став 2. тачка 1. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", број 46/2006).

   
  28.01.2008.

Закључак Савета Коморе овлашћених ревизора, донет након разматрања дописа предузећа за ревизију који су достављени Комори у вези са издатим извештајима о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2006. годину, Које је Народна банка Србије - Одсек за пријем финансијских извештаја и бонитет вратила обвезницима ревизије.

   
  12.11.2007.

Закључак  Савета Коморе овлашћених ревизора, донет на четрнаестој седници Савета која је одржана 12.11.2007. године.

   
  16.10.2007.

Обавештење у вези са обављањем послова ревизије финансијских извештаја на основу сертификата или решења Савезног министарства финансија о стицању професионалног звања овлашћени ревизор.

   
  09.05.2007.

Обавештење у вези са обавезом усклађивања пословања предузећа за ревизију, која су добила дозволу за рад Савезног министарства финансија, са Законом о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС, број 46/06).

   
  26.04.2007.

Јавно обавештење у вези са неовлашћеним оглашавањем полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и давања сертификата за ово звање.

   

 

 

Добродошли на сајт  Коморе овлаш
Copyright (c) 2007 Комора овлашћених ревизора. Сва права задржана.