Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

О Комори

 

 

 

Комора овлашћених ревизора основана је Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006), ради унапређења и развоја рачуноводствене и ревизорске професије, примене међународне рачуноводствене и ревизорске регулативе и хармонизације са том регулативом, заштите општег и појединачног интереса у обављању послова у тој области, организовања у пружању услуга у овој области, спровођења испита за стицање професионалног звања давања и одузимања лиценци за обављање послова ревизије финансијских извештаја, као и ради остваривања других циљева из области рачуноводства и ревизије.

 

Чланови Коморе су овлашћени ревизори који су запослени у предузећу за ревизију и овлашћени интерни ревизори, као и предузећа за ревизију.

 

Органи Коморе јесу Скупштина, Савет, Надзорни одбор и Дисциплинска комисија.

 

Конститутивна Скупштина Коморе одржана је 15.11.2006. године, од када је Комора овлашћених ревизора и званично почела са радом.

 

Модел по коме је основана Комора овлашћених ревизора, заснован је на искуствима и решењима комора и института у овој области највећег броја земаља западне Европе и скоро свих земаља које су у скорије време приступиле EU.

 

До сада рачуноводствена и ревизорска професија у Републици Србији није имала своју Комору као професионално удружење, што углавном није случај са другим професијама. Оснивањем Коморе овлашћених ревизора стекли су се предуслови да рачуноводствена и ревизорска професија добије своје удружење преко кога ће остваривати своје интересе.

 

Основни интерес ове професије, а што представља и главни задатак Коморе, је да се континуирано унапређује делатност рачуноводства и ревизије у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и међународним стандардима. У вези са тим важно је истаћи да је Комора наведеним законом добила значајна овлашћења, односно одређене послове Комора обавља као поверене. То практично значи да су поједини послови у оквиру рачуноводства и ревизије које је до сада обављала Држава, поверени у надлежност Комори овлашћених ревизора. У оквиру поверених послова Комора превасходно обавља следеће:

 • доноси програм по коме ће се вршити обука и испитивање кандидата и издаје сертификате за стицање професионалних звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор;

 • утврђује правила за континуирано професионално усавршавање, у складу са међународним захтевима за професионално оспособљавање и у складу са Законом о рачуноводству и ревизији;

 • прописује услове за стицање, продужавање и одузимање лиценци за обављање послова ревизије овлашћеним ревизорима за рад на пословима ревизије финансијских извештаја, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији;

 • издаје, продужава и одузима лиценце за обављање послова ревизије финансијских извештаја овлашћеним ревизорима и води регистар издатих лиценци овлашћеним ревизорима за обављање послова ревизије финансијских извештаја;

 • води регистре издатих сертификата за професионална звања;

 • утврђује критеријуме и врши нострификацију професионалних звања стечених у иностранству.

Министарство финансија врши надзор над радом Коморе у извршавању ових поверених послова.

 

Поред ових послова Комора, у оквиру своје делатности, обавља и друге послове који се не могу сматрати мање значајним и то:

 • прати примену Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања, Међународних стандарда ревизије, Међународних стандарда контроле квалитета и Кодекса етике за професионалне рачуновође;

 • прати процес хармонизације рачуноводствене и ревизорске регулативе са међународном професионалном регулативом;

 • утврђује критеријуме за образовање цена ревизорских услуга предузећа за ревизију;

 • сарађује са међународним професионалним организацијама у области рачуноводства и ревизије;

 • обавља и друге послове утврђене оснивачким актом Коморе.

У првој години свог рада првенствени циљ Коморе је да организује и спроведе обуку и полагање испита за стицање професионалних звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор, за чиме постоји велико интересовање у оквиру професије рачуноводства и ревизије. У вези са том неопходно је истаћи да поред Коморе и струковно удружење или друго правно лице може да организује обуку за полагање испита за стицање професионалних звања, као и стручно усавршавање лица која имају сертификат о тим звањима, у складу са међународним смерницама и захтевима за едукацију професионалних рачуновођа, на основу члана 6. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији. Међутим, организовање и спровођење полагања испита за стицање професионалних звања из члана 4. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији, врши Комора. За спровођење испита Комора образује посебну комисију.

 

У циљу извршавања делатности Коморе, Скупштина Коморе је донела одговарајућа општа акта на другој седници која је одржана 19.02.2007. године, на која је Министарству финансија дало сагласност, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

 

Општа акта Коморе донета су као резултат јавне расправе коју је Савет Коморе отворио, у којој су предузећа за ревизију и овлашћени ревизори, као чланови Коморе, дали велики допринос у формирању квалитетних предлога аката, о којима је Скупштина одлучивала. У овој јавној расправи учествовали су и интерни ревизори и поред тога што формално у овом тренутку нису чланови Коморе, јер тек нови Закон о рачуноводству и ревизији прописује ово звање, али и њиховим предлозима и сугестијама донета акта су значајно проширена и побољшана.

 

У поступку формирања Коморе посебно треба истаћи допринос Припремне комисије, коју је именовао Министар финансија на основу члана 71. Закона о рачуноводству и ревизији, са задатком да изради општа акта, спроведе припреме за избор органа и обави друге послове неопходне за почетак рада Коморе, у чијем су раду учествовали еминентни стручњаци из области рачуноводства и ревизије.

 

Надамо се да ће Комора овлашћених ревизора у потпуности испунити сврху свог оснивања, што ће зависити како од рада њених органа, тако и од ангажовања свих њених чланова.

 

 

Добродошли на сајт  Коморе овлаш
Copyright (c) 2007 Комора овлашћених ревизора. Сва права задржана.