Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

САВЕТ КОМОРЕ

 

 


Савет је извршни орган Коморе.

 

Надлежности:

1. спроводи одлуке Скупштине;

2. утврђује предлог Статута и других општих аката Коморе;

3. утврђује предлог програма рада и развоја Коморе и прати њихово спровођење;

4. утврђује предлог финансијског плана Коморе и стара се о његовом извршењу;

5. утврђује минималан облик и садржај радне документације која је саставни део методологије за обављање ревизије у складу са МСР;

6. утврђује методологију обављања провере квалитета обављених ревизија, провере квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора;

7. даје претходно мишљење на општи акт којим се уређује методологија обављања ревизије из чл. 14. Закона о ревизији ("Сл. Гласник РС", бр. 62/13);

8. обавештава Одбор за јавни надзор о наступању услова за одузимање лиценци и дозвола за обављање ревизије;

9. обавештава Одбор за јавни надзор о спроведеним поступцима контроле квалитета и предлаже мере у складу са Законом;

10. доноси акте у складу са Статутом;

11. обавља и друге стручне послове за развој ревизорске професије у складу са Статутом.


Савет чине председник, потпредседник и четири члана које бира Скупштина из реда лиценцираних овлашћених ревизора, као и један члан кога именнује Министар надлежан за послове финансија.

 


Чланови:

 

1. Петар Грубор, председник
овлашћени ревизор,
Друштво за ревизију

"
PKF" d.o.o
. Београд
 

2. Mилован Поповић, потпредседник
овлашћени ревизор,
Друштво
за ревизију
"
BDO" d.о.о. Београд

 

3. Биљана Боговац, члан
овлашћени ревизор,
Друштво
за ревизију
"PricewaterhouseCoopers" d.о.о. Београд

 

4. Јелена Терзић, члан
овлашћени ревизор,
Друштво
за ревизију
"
Moore Stephens Revizija i računovodstvo" d.о.о. Београд

 

5. Оливера Андријашевић, члан
овлашћени ревизор,
Друштво
за  ревизију
"
Deloitte" d.о.о. Београд
 

6. Ивана Манигодић, члан
овлашћени ревизор,
Друштво
за ревизију
"
KPMG" d.о.о. Београд

 

7. Јелена Кулезић, члан
овлашћени ревизор,
Друштво
за ревизију
"
Kulezić & Consultation" d.о.о. Београд

 

 

 

Добродошли на сајт  Коморе овлаш
Copyright (c) 2007 Комора овлашћених ревизора. Сва права задржана.