Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА КОМОРЕ

 

 

 

Скупштина је највиши орган Коморе.


Скупштину чине друштва за ревизију, самостални ревизори и лиценцирани овлашћени ревизпри запослени у друштву за ревизију односно код самосталног ревизора, уписани у регистре Коморе, као и друштва за ревизију уписана у Регистар Коморе.

 

Надлежности:

1. доноси статут и друге опште акте Коморе;

2. доноси Кодекс преофесионалне етике ревизора;

3. утврђује годишњи програм рада и финансијски план;

4. доноси пословник о свом раду и пословник о раду других тела које образује;

5. бира и разрешава чланове органа и тела у саставу Коморе у складу са Законом и Статутом, осим члана Савета кога именује министар надлежан за послове финансија;

6. утврђује висину чланарине за чланове Коморе;

7. утврђује износ надокнаде за упис у регистре Коморе, надокнаде за испите које спроводи Комора, надокнаде за издавање извода из регистара, уверења и потврда о евиденцијама које Комора води, као и остале надокнаде прописане општим актима Коморе;

8. утврђује висину посебног доприноса за обављање контроле квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора;

9. разматра извештаје о раду органа Коморе;

10. усваја финансијске извештаје и годишњи извештај о раду, као и друге извештаје које доставља Савет и Надзорни одбор Коморе;

11. обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

 

Скупштина има председника и потпредседника који се бирају из редова чланова Скупштине.

 

 

Председник Скупштине
Коморе овлашћених ревизора

 

Јасмина Савчић, овлашћени ревизор
Друштво за ревизију
"
Revizija Plus-Pro" d.о.о. Београд

 

 

 

Потпредседник Скупштине
Коморе овлашћених ревизора

 

Милован Филиповић, овлашћени ревизор
Друштво за ревизију
"
EuroAudit" d.o.o. Београд

 

 

 

 

Добродошли на сајт  Коморе овлаш
Copyright (c) 2007 Комора овлашћених ревизора. Сва права задржана.