Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

1

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за ревизију рачуноводствених извештаја "VINČIĆ" d.о.о

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

VINČIĆ d.o.o.  

 

Београд, Народних хероја 23/6  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3246-510  

 

011/3246-510  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17161121     100832619     www.vincic.co.rs  
        office@vincic.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Светлана Бараћ Директор неограничено 2712968375307
Светозар Винчић Директор неограничено 1405939370319

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Светозар Винчић 1405939370319 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Винчић д.о.о. Бања Лука, Бранка Поповића 27а Република Српска, БиХ

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Светозар (Божо) Винчић 1003407
Давор (Светозар) Винчић 1027414
Снежана (Милан) Филиповић 1038619

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-505/2014-16     08.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   03.05.2007.