Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

9

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Društvo za reviziju i konsalting DFK KONSULTANT - REVIZIJA d.o.o.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

DFK KONSULTANT - REVIZIJA d.o.o.  

 

Београд, Булевар Михајла Пупина 117А  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/6556-888  

 

011/4118-758  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17304925     101821948     www.konsrev.rs  
        office@konsrev.dfk.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Милош Митрић Директор неограничено 2412983781024

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Милош Митрић 2412983781024 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
DFK International

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Мирослав (Радојко) Антовић 1005108
Милош (Душан) Митрић 1018113
Мирјана (Момчило) Драгић Цвјетковић 1024013
Ана (Радован) Ћелап 1026514
Александар (Добриша) Милосављевић 1031516
Владимир (Сретен) Јанковић 1031916
Сања (Вељко) Грубић 1032916
Драган (Душан) Богуновић 1035117
Марија (Раде) Митрић 1041920

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2253/2014-16     18.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   03.05.2007.