Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

99

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

SMN audit & tax д.о.о. Београд-Нови Београд

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

SMN audit & tax д.о.о.  

 

Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 54а стан 1  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

062/288-959  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21487643     111473292      
        office@smnaudit.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Никола Арсовић Директор неограничено 0612982793411

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Никола Арсовић 0612982793411 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Никола (Жарко) Арсовић 1019412
Милена (Бранислав) Томић Трипковић 1021014

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-5316/2019-16     05.12.2019.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   12.12.2019.