Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

101

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Društvo za reviziju, računovodstvene usluge i konsalting DIVS AUDIT doo Beograd - Čukarica

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

DIVS AUDIT DOO  

 

Београд, Радничка 45/13  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

060/3583-933  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21612898     112132969      
        dejan.skakic@gmail.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Дејан Скакић Директор неограничено 2906981170160

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Ивана Голубовић 0601983747012 20
Дејан Скакић 2906981170160 80

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Дејан (Горан) Скакић 1035217

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-06002/2020-16     15.01.2021.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   25.01.2021.