Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

102

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Vaš revizor d.o.o. Beograd-Voždovac

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

Vaš revizor d.o.o.  

 

Београд, Рада Неимара 11/2/14  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

065/8458-629  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21648469     112314748     www.vasrevizor.com  
        office@vasrevizor.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Катарина Лучић Директор неограничено 1608983778625

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Катарина Лучић 1608983778625 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Катарина (Бошко) Лучић 1027914

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-10181/2021-16     22.09.2021.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   23.09.2021.