Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

103

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Društvo za reviziju računovodstvo i konsalting IVALEX doo Beograd

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

IVALEX d.o.o. Beograd  

 

Београд, Дарвинова 25/3  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2465-220  

 

011/2465-220  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
07925425     100026482      
        ivalex@eunet.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Ива Цветановић Директор неограничено 2603983715315

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Ива Цветановић 2603983715315 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Ива (Златко) Цветановић 1026714

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-10257/2021-16     27.09.2021.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   01.10.2021.