Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

11

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

"PAN REVIZIJA" d.о.о. за ревизију и консалтинг

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

PAN REVIZIJA d.o.o.  

 

Нови Сад, Толстојева 6  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

021/4746-300  

 

021/540-727  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
08706026     100448488     www.panrevizija.co.rs  
        pan-revizija@nscable.net 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

023-02-00067/2008-16     25.02.2008.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   03.05.2007.