Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

12

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за ревизију "ERNST & YOUNG" d.о.о. Београд

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ERNST & YOUNG d.o.o.  

 

Београд, Шпанских Бораца 3  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2095-800  

 

011/2095-890  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17155270     101824091     www.ey.com  
        ey.office@rs.ey.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Оливера Андријашевић Директор неограничено 2102972765036
Иван Ракић Директор неограничено 2909978780011
Stephen James Fish директор неограничено 518394092

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Ernst & Young Southeast Europe Public Ltd. Cyprus C 79247 49
Ernst & Young Audit OOD Bulgaria EIK 130972874 51

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Ernst & Young д.о.о. Сарајево Сарајево, Фра Анђела Звиздовића 1 Босна и Херцеговина
Ernst & Young Montenegro д.о.о. Подгорица, Сердар Јола Пилетића 2A ПЦ Палада II спрат Црна Гора
Ernst&Young Albania sh.p.k Tirana, Dibra, Observator Building Albanija

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Ernst & Young Global Limited, London, United Kingdom

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Ивана (Миодраг) Пољак 1022113
Предраг (Милан) Тешевић 1030816
Никола (Слободан) Рибар 1032216
Верица (Радивоје) Најдановић 1034617
Маја (Владо) Грујичић 1036418
Душан (Слободан) Томић 1011308
Јелена (Милован) Чворовић 1017611
Данијела (Небојша) Мирковић 1021812
Ивана (Томислав) Лазаревић Солдат 1021913
Оливера (Војислав) Андријашевић 1001807

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2283-2014-16     18.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.06.2007.