Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

13

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

REVIZORSKA KUĆA-AUDITOR d.o.o.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

AUDITOR d.o.o.  

 

Београд, Страхињића Бана 26  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2182-752  

 

011/2624-932  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17233165     100047913     www.auditor.rs  
        auditor@auditor.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Зоран Ђерковић директор неограничено 1007959710382

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Институт за економска истраживања д.о.о. 07552203 0,01
Зоран Ђерковић 1007959710382 99,99

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Брокерско-дилерско друштво ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд, Страхињића бана 26 Србија
ИНЕК ХОЛДИНГ д.о.о. Београд, Страхињића бана 26 Србија
Институт за стране језике а.д. Београд, Господар Јованова 35 Србија
СКАДАРЛИЈСКИ БОЕМ д.о.о. Београд, Скадарска 36 Србија
Институт за економска истраживања д.о.о. Београд, Стрхињића бана 26 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
EuraAudit International, Paris, France

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Марија (Љубомир) Цвејић 1028915
Љиљана (Љепомир) Миловчевић 1034817
Зоран (Шћепан) Ђерковић 1018211
Сања (Вељко) Грубић 1032916
Маријана (Душан) Васиљевић 1025714

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2623/2014-16     19.08.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.06.2007.