Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

13

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

REVIZORSKA KUĆA-AUDITOR d.o.o.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

AUDITOR d.o.o.  

 

Београд, Страхињића Бана 26  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2182-752  

 

011/2624-932  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17233165     100047913     www.auditor.rs  
        auditor@auditor.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Зоран Ђерковић директор неограничено 1007959710382

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Зоран Ђерковић 1007959710382 99,99
Институт за економска истраживања д.о.о. 07552203 0,01

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Институт за економска истраживања д.о.о. Београд, Стрхињића бана 26 Србија
Брокерско-дилерско друштво ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд, Страхињића бана 26 Србија
ИНЕК ХОЛДИНГ д.о.о. Београд, Страхињића бана 26 Србија
Институт за стране језике а.д. Београд, Господар Јованова 35 Србија
СКАДАРЛИЈСКИ БОЕМ д.о.о. Београд, Скадарска 36 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Зоран (Шћепан) Ђерковић 1018211
Марија (Љубомир) Цвејић 1028915
Љиљана (Љепомир) Миловчевић 1034821
Ненад (Ратко) Јовић 1040220
Александар (Живадин) Вићентијевић 1044321

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2623/2014-16     19.08.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.06.2007.