Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

16

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Preduzeće za reviziju, računovodstvene i poreske usluge NEXIA STAR doo Beograd

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

NEXIA STAR d.o.o.  

 

Београд, Јужни Булевар 86/12  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/4409-880  

 

011/7839-117  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17415794     101854734     www.nexiastar.com  
        office@nexiastar.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Ружица Мајкић Директор неограничено 0910983345022

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Звездан Божиновић 2812970710460 5
Ружица Мајкић 0910983345022 95

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
NEXIA International Limited

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Звездан (Андрија) Божиновић 1019612
Ружица (Вукадин) Мајкић 1022315
Милош (Љубодраг) Карајовић 1023616
Петар (Слободан) Кадовић 1043521

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2362/2014-16     21.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.06.2007.