Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

17

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за ревизију и консалтинг "FINEKS S.J." d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

FINEKS S.J. d.o.o.  

 

Београд, Устаничка 144  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3471-016  

 

011/3471-016  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
06033695     100373547     www.fineks-sj.rs  
        fineks.sj@gmail.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Соња Станковић Шафар Директор Ограничено 1302951715468
Љубомир Станковић Директор Ограничено 0308948710433

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Љубомир Станковић 0308948710433 50
Соња Станковић Шафар 1302951715468 50

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Љубомир (Станоје) Станковић 1001007
Соња (Иван) Станковић Шафар 1001107

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2274/2014-16     17.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   28.05.2007.