Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

21

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за ревизију и консалтинг "STANIŠIĆ-AUDIT" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

STANIŠIĆ-AUDIT d.o.o.  

 

Београд, Данијелова 32  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3093-212  

 

011/3093-214  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17234412     101512288     www.stanisicaudit.rs  
        audit@singidunum.ac.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Душанка Бодирога Директор неограничено 2302976715156

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Милован Станишић 2411952710173 99,24
Срђан Цветковић 0403978710023 0,76

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Зорица (Миодраг) Димитријевић 1015310
Срђан (Драгослав) Цветковић 1017811
Душанка (Милан) Бодирога 1019112
Радивоје (Славољуб) Петровић 1023413

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2469/2014-16     24.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.06.2007.