Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

25

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за ревизију и рачуноводствене услуге "AUDITING" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

AUDITING d.o.o.  

 

Врњачка Бања, Горанска 9  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

036/614-771  

 

036/611-771  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17476742     102731509     www.auditing.co.rs  
        info@auditingdoo.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Марина Гавриловић директор неограничено 0104957785638

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Марина Гавриловић 0104957785638 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Предузеће за промет и услуге "Боки комерц" д.о.о. Врњачка Бања, Горанска 9 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Марина (Мирослав) Гавриловић 1006908
Марија (Радомир) Гавриловић Гочанин 1029015

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2616/2014-16     18.08.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   10.07.2007.