Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

26

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за рачуноводство и ревизију "Revizija Plus-Pro" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

Revizija Plus-Pro d.o.o.  

 

Београд, Војводе Добрњца 28  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3390-293  

 

011/3390-293  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17457535     102640269     www.revizijapluspro.co.rs  
        revpluspro@sbb.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Јасмина Савчић Директор неограничено 0701964776626

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Јасмина Савчић 0701964776626 35
Савка Латиновић 3006949715417 40
Александар Савчић 2006960710202 25

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Јасмина (Раденко) Савчић 1012509
Савка (Душан) Латиновић 1013709
Јелена (Душан) Недељковић 1017311
Светлана (Драгиша) Грубач 1025814

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2402/2014-16     23.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   10.07.2007.