Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

28

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге "PKF" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

PKF d.о.о.  

 

Београд, Палмира Тољатија 5/III  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3018-445  

 

011/3018-697  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
08752524     102397694     www.pkf.rs  
        office@pkf.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Петар Грубор директор неограничено 2804970781012

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Петар Грубор 2804970781012 50
Бојана Рашо 1610987715150 50

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
PKF International Limited, London, England

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Петар (Милан) Грубор 1006008
Мићун (Јаков) Жугић 1017913
Светлана (Југослав) Јеремић 1021612
Олгица (Миленко) Батуран 1004007
Слободан (Драгољуб) Шкуртић 1024813
Бојана (Здравко) Рашо 1032816

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-1592/2014-16     09.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   10.07.2007.