Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

28

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге "PKF" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

PKF d.о.о.  

 

Београд, Палмира Тољатија 5/III  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3018-445  

 

011/3018-697  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
08752524     102397694     www.pkf.rs  
        office@pkf.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Петар Грубор директор неограничено 2804970781012

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Петар Грубор 2804970781012 50
Здравко Рашо 0503956710156 50

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
PKF International Limited, London, England

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Здравко (Мирко) Рашо 1006608
Бојана (Здравко) Рашо 1032816
Маријана (Видосав) Вуковић 1035617
Мићун (Јаков) Жугић 1017913
Светлана (Југослав) Јеремић 1021612
Слободан (Драгољуб) Шкуртић 1024813
Петар (Милан) Грубор 1006008

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-1592/2014-16     09.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   10.07.2007.