Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

30

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за ревизију "FINODIT" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

FINODIT d.o.o.  

 

Београд, Имотска 1  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3098-198  

 

011/3098-198  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17139835     100350566     www.finodit.co.rs  
        office@finodit.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Јелена Словић директор неограничено 0411972865044

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Драгослав Словић 1604940860055 50
Јелена Словић 0411972865044 50

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Огранак "Eko-Finodit" Суботица Суботица, Харамбашићева 14 Србија
Пословна јединица "Финодит Сомбор" Сомбор, Мите Поповића 9 Србија
Огранак "Финодит-Нови Сад" Нови Сад, Николе Пашића 16 Србија
Огранак "Нови Пазар" Нови Пазар, АВНОЈ-а ББ Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Марко (Јован) Бркић 1028114
Бојана (Војо) Перуничић 1030415
Дејана (Александар) Миљковић 1031616
Џенан (Хилмо) Коца 1034517
Јелена (Драгослав) Словић 1009508
Драгослав (Драгиша) Словић 1009608
Драгица (Ранко) Здравковић 1019712
Зоран (Бранислав) Илић 1025614

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2299/2014-16     18.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   24.09.2007.