Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

30

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ECOVIS FinAudit DOO BEOGRAD

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ECOVIS FinAudit DOO  

 

Београд, Љубана Једнака 1  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3098-198  

 

011/3098-022  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17139835     100350566     www.ecovis-serbia.com  
        finaudit@ecovis.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Јелена Словић директор неограничено 0411972865044

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Јелена Словић 0411972865044 51,59
Велинка Словић 0509943865051 48,41

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ECOVIS FinAudit DOO BEOGRAD - OGRANAK ECOVIS FinAudit SOMBOR Сомбор, Мите Поповића 9 Србија
PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ECOVIS FinAudit DOO BEOGRAD - OGRANAK ECOVIS FinAudit NOVI SAD Нови Сад, Николе Пашића 16 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
ECOVIS Europe AG

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Јелена (Драгослав) Словић 1009520
Драгица (Ранко) Здравковић 1019712
Зоран (Бранислав) Илић 1025614
Марко (Јован) Бркић 1028114
Бојана (Војо) Перуничић 1030415
Дејана (Александар) Миљковић 1031616
Биљана (Ђуро) Чучковић Сакић 1040820

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2299/2014-16     18.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   24.09.2007.