Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

31

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за ревизију "UHY REVIZIJA" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

UHY REVIZIJA d.о.о.  

 

Београд, Косовска 1/IV  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3341-190 ; 011/3347-709  

 

011/3340-594  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17082175     100048797     www.uhy-ekirevizija.rs  
        ekirevizija@uhy-ekirevizija.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Јасмина Мацура Директор неограничено 2105962719019

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
AV HOLDING д.о.о. Београд 20764392 49
Јасмина Мацура 2105962719019 51

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Urbach Hacker Young International Limited, London, United Kingdom

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Наташа М. (Миодраг) Милојевић 1010908
Јелена (Витомир) Латинкић 1017221
Иван (Милен) Татић 1018016
Јасмина (Вукашин) Мацура 1024713

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2294/2014-16     18.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   22.11.2007.