Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

33

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

PREDUZEĆE ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING FINREVIZIJA DOO, BEOGRAD

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

FINREVIZIJA D.O.O. BEOGRAD  

 

Београд, Сарајевска 73/5  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/4090-730  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
06528210     104173529     www.finrevizija.co.rs  
        office@finrevizija.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Драгана Бурсаћ Кисић Директор неограничено 0611986715222

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Драгана Бурсаћ Кисић 0611986715222 81
Диана Шофранац 1601957715033 9,5
Шћепан Шофранац 2005960710354 9,5

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
FINREVIZIJA DOO BEOGRAD - OGRANAK NOVI PAZAR Нови Пазар, Рифата Бурџевића 15/3 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Владимир (Милош) Прванов 1018611
Драгана (Мирослав) Бурсаћ Кисић 1031716
Џенан (Хилмо) Коца 1034517
Ивана (Миливоје) Петровић 1040320

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2357/2014-16     21.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   22.11.2007.