Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

33

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг "FINREVIZIJA" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

FINREVIZIJA d.o.o.  

 

Београд, Нушићева 15/1  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3248-345  

 

011/3248-244  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
06528210     104173529     www.finrevizija.co.rs  
        office@finrevizija.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Драгана Бурсаћ Директор неограничено 0611986715222

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Драгана Бурсаћ 0611986715222 81
Диана Шофранац 1601957715033 9,5
Шћепан Шофранац 2005960710354 9,5

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Владимир (Милош) Прванов 1018611
Марија (Милован) Бјелопавлић 1031016
Милана (Милан) Челар 1031416
Драгана (Мирослав) Бурсаћ 1031716

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2357/2014-16     21.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   22.11.2007.