Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

34

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Привредно друштво за ревизију и консалтинг "MC Global Audit" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

MC Global Audit d.о.о.  

 

Београд, Ресавска 68  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2686-701  

 

011/2686-701  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20343532     105250229     www.mc-audit.com  
        office@mc-audit.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Миливоје Цветиновић директор неограничено 1808953710553

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Миливоје Цветиновић 1808953710553 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Миливоје (Михаило) Цветиновић 1004708
Александар (Томислав) Роботић 1041620

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2986/2014-16     23.09.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   22.11.2007.