Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

35

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

NDP AUDIT & CONSULTING d.o.o.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

NDP d.о.о.  

 

Београд, Топличин венац 3/IV  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2627-561  

 

011/3284-449  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20220856     104705603     www.ndp-audit.rs  
        office@ndp-audit.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Владимир Дабић Директор неограничено 1707972710539

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
MOORE STEPHENS NATHANS DUBLIN 395751 33,33
GOLDCREST ENTERPRISES LIMITED Belize 20316 33,33
Стојан Дабић 1707938710201 33,33

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

023-02-00409/2007-16     04.12.2007.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   01.02.2008.