Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

3

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за ревизију "DIJ-AUDIT" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

DIJ-AUDIT d.o.o.  

 

Београд, Димитрија Туцовића 119Б  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2424-869  

 

011/2402-482  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20084944     104063399     www.dijaudit.rs  
        dijaudit@mts.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Бојана Медуловић Директор неограничено 1004984766016

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Јагода Јовановић 2502955766019 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Russell Bedford International

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Бојана (Драган) Медуловић 1021212
Јагода (Комњан) Јовановић 1009808
Никола (Слободан) Медуловић 1024113
Радмила (Златомир) Стаменић Башић 1005308

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2565/2014-16     13.08.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   03.05.2007.