Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

39

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "MILINKOVIĆ AUDIT" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

MILINKOVIĆ AUDIT d.o.o.  

 

Београд, Слободана Перовића 5/25  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2316-301  

 

011/6307-876  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20542420     106142711     www.milinkovicaudit.rs  
        milinkovicaudit@beotel.rs info@milinkovicaudit.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Саша Милинковић Директор неограничено

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Саша Милинковић 1410975890020 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Саша (Милутин) Милинковић 1011715
Ненад (Томислав) Нешић 1016310
Дејан (Велимир) Дејанов 1027314

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

023-02-292/2014-16     14.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   24.08.2009.