Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

40

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за ревизију, рачуноводствене, финансијске и консалтинг услуге "LIBRA AUDIT" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

LIBRA AUDIT d.o.o.  

 

Нови Сад, Београдски кеј 3  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

021/457-613  

 

021/457-613  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20544864     106158996     www.libraaudit.com  
        gordan@libraaudit.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Гордан Ференчек Директор неограничено 1110965800070

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Гордан Ференчек 1110965800070 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Гордан (Оливер) Ференчек 1010514

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

023-02-298/2014-16     18.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   24.08.2009.