Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

44

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "SAVICA" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

SAVICA d.o.o.  

 

Београд, Вишњица, Маршала Тита 121  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/4061-364  

 

011/4061-364  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20432993     105654912     www.savicadoo.com  
        office@savicadoo.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Милош Петковић Директор Ограничено 2408982950062

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Јован Пердух 1608957143646 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Милош (Трифун) Петковић 1013409
Данијела (Благоје) Драшковић 1035517

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-3029/2014-16     30.09.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   24.11.2009.