Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

45

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за ревизију и косалтинг "STANOJEVIĆ AUDITING" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

STANOJEVIĆ AUDITING d.o.o.  

 

Београд, Ђорђа Вајферта 66  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3861-513  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20083913     104084304     www.stanojevicauditing.rs  
        lawauditss@yahoo.com slobodanljstanojevic@yahoo.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Љубиша Станојевић Директор неограничено 1010949710156

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Љубиша Станојевић 1010949710156 70
Станојевић аудитинг д.о.о. 20083913 30

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

023-02-00421/2009-16     26.11.2009.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   19.02.2010.