Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

46

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске послове и пореско саветовање "ABSOLUTE AUDIT" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ABSOLUTE AUDIT d.о.о.  

 

Београд, Војислава Илића 39/II  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2404-879  

 

011/3806-205  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20679263     106779500      
        sivukovic@gmail.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Драгица Остојић директор неограничено 0107949715018
Сања Вуковић Директор неограничено 0507976787827

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Драгица Остојић 0107949715018 30
Сања Вуковић 0507976787827 70

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Драгица (Богдан) Остојић 1002807
Сања (Миодраг) Вуковић 1028415

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2365/2014-16     21.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   28.10.2010.