Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

49

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Привредно друштво за ревизију и пословно саветовање "RPS AUDIT & CONSULTING" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

RPS AUDIT & CONSULTING d.o.o.  

 

Београд, Видиковачки венац 80в  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

063/343-634  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20732067     107049077     www.rps.co.rs  
        office@rps.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Небојша Миљановић Директор неограничено 2403975330022

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Небојша Миљановић 2403975330022 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Небојша (Ратко) Миљановић 1013909

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2935/2014-16     22.09.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   01.07.2011.