Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

50

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за ревизију, рачуноводство и косалтинг "PRVA REVIZIJA" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

PRVA REVIZIJA d.o.o.  

 

Београд, Саве Машковића 3/10  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/4140-418  

 

011/2467-334  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20727918     107030437     www.prvarevizija.rs  
        office@prvarevizija.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Миланка Ристић Директор неограничено 0207983959702

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Миланка Ристић 0207983959702 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Вељко (Момчило) Топаловић 1013009
Милош (Гојко) Цветић 1013209
Миланка (Слободан) Ристић 1014309
Младенка (Живко) Тодоровић 1021112

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2396/2014-16     23.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   01.07.2011.