Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

51

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

TPA Revizija doo Beograd

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

TPA Revizija d.o.o.  

 

Београд, Македонска 30/3  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/6558-800  

 

011/6558-801  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20738227     107078944     http://www.tpa-group.rs  
        office@tpa-group.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Бојан Жепинић Директор неограничено 2207980180027
Јелена Хаџић Директор неограничено 0605981185039

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
TPA WIRTSCHAFTSPRUFÜNG GMBH Аustria FN 121504h 65
Бојан Жепинић 2207980180027 35

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
TPA porezi i računovodstvo d.o.o. Београд, Македонска 30/3 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Baker Tilly International

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
James (John) Thornley 1024513
Јелена (Ратко) Хаџић 1028515
Иван (Љубомир) Цакић 1037318
Сања (Небојша) Томић 1044622
Невена (Раде) Вечериновић 1044922

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2395/2014-16     23.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   30.09.2011.