Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

53

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и пореске услуге "ACA PROFESSIONAL AUDIT COMPANY" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ACA PROFESSIONAL AUDIT COMPANY d.o.o.  

 

Београд, Церски венац 7/3/15  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2399-714 ; 063/660-656  

 

011/2399-714  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20745126     107117969     www.professional-audit.com  
        office.acca@gmail.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Александар Жунић Директор неограничено 2806982772054

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Александар Жунић 2806982772054 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Александар (Славица) Жунић 1033416

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2587/2014-16     14.08.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   25.10.2011.