Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

55

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

SIGMA REVIZIJA d.o.o.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

SIGMA REVIZIJA d.o.o.  

 

Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 82/24  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/6157-409  

 

011/6157-409  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20765194     107157976     www.sigmarevizija.co.rs  
        office@sigmarevizija.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Стевка Суботић Директор неограничено 1109946719043

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Стевка Суботић 1109946719043 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Стевка (Борисав) Суботић 1018413
Снежана (Ђорђо) Суботић 1024313

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2423/2014-16     24.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   25.10.2011.