Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

56

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

"ROSH AUDIT" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ROSH AUDIT d.o.o.  

 

Београд, Војводе Степе 8  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3448-712  

 

011/3448-641  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20756144     107210421     www.roshaudit.com  
        office@roshaudit.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Владимир Јовановић Директор неограничено 1510981710195

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Владимир Јовановић 1510981710195 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Владимир (Зоран) Јовановић 1039620
Јелена (Милосав) Милосављевић 1043721

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2588/2014-16     14.08.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   25.10.2011.