Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

5

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за ревизију финансијских извештаја "HLB DST-Revizija" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

HLB DST-Revizija d.о.о.  

 

Београд, Булевар маршала Толбухина 38/1  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3193-515  

 

011/2602-558  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17245651     101712539     www.revizija-dst.co.rs  
        office@revizija-dst.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Драган Стојиљковић Директор неограничено 1403968710290

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Србобран Стојиљковић 2203942710165 40
Драган Стојиљковић 1403968710290 30
Татјана Стојиљковић 2006970715520 30

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Предузеће за инжењеринг, новинско-издавачку делатност и економско-пословне услуге "DST" д.о.о. Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 38/1 Србија
Друштво за хемијско чишћење и трговину "Etilen" д.о.о. Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 38/1 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
HLB International

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Драган (Србобран) Стојиљковић 1013809
Татјана (Србобран) Стојиљковић 1014109
Валентина (Часлав) Стојиљковић 1017011
Александра (Миле) Рангелов 1038819
Србобран ( Златко) Стојиљковић 1040920

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2069/2014-16     08.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   28.05.2007.