Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

60

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA d.o.o.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA d.o.o.  

 

Нови Сад, Народног фронта 23д/III/318  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

021/3026-296 ; 021/571-144  

 

021/3026-297  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20838671     107624180     www.centarzareviziju.rs  
        centarzareviziju@gmail.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Жељка Берић Директор неограничено 1202968865035

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Жељка Берић 1202968865035 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
JPA INTERNATIONAL

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Драган (Лазар) Руњић 1004217
Жељка (Перица) Берић 1020612
Тања (Боро) Штрбац 1040020
Тијана (Александра) Лалић 1045122

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2379/2014-16     23.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   19.09.2012.