Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

61

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

AUDICON D.O.O. BEOGRAD

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

AUDICON d.o.o.  

 

Београд, Кнез Михаилова 22  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3039-104  

 

011/3039-105  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17512854     103084276     www.confida.rs  
        office@confida.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Christian Braunig Директор неограничено P3077320
Марина Протић Директор неограничено 2108978715136

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Confida - Revizija d.o.o. Хрватска 080415884 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Confida Consulting д.о.о. Београд, Кнез Михаилова 22 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Confida

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Марина (Милован) Протић 1025313

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2066/2014-16     18.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   19.09.2012.