Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

62

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за ревизију књиговодство и консалтинг "ERSTE REVIZIJA MG" d.о.о

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ERSTE REVIZIJA MG d.o.o.  

 

Нови Сад, Мичуринова 58  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

063/539-946  

 

021/6530-937  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20861681     107735296      
         

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

023-02-273/2012-16     22.10.2012.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   31.10.2012.