Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

63

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

КАПИТАЛ РЕВИЗИЈА ДОО Нови Сад

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

КАПИТАЛ РЕВИЗИЈА д.о.о.  

 

Нови Сад, Војводе Мишића 1  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

021/4754-292  

 

021/4754-293  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20096179     104117601     www.kapitalrevizija.com  
        kapitalrevizija@gmail.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Мирјана Матовић директор неограничено 0205958766018

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Мирјана Матовић 0205958766018 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Љиљана (Џемаил) Хоџић 1014410
Мирјана (Рајко) Матовић 1014510
Бранка (Владо) Граховац 1019012
Бојан (Здравко) Рупић 1023013

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2021/2014-16     14.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   31.10.2012.