Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

64

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за услуге ревизије и консалтинг "REVIBIL" d.о.о

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

REVIBIL d.o.o.  

 

Крагујевац, Краља Милана IV 60-62 LII-7  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

034/250-104 ; 065/2462-107  

 

034/6363-863  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20313781     105100299     www.revibil.co.rs  
        office@revibil.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Јасмина Јанковић Директор неограничено 2205959725037

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Јасмина Јанковић 2205959725037 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Јасмина (Милун) Јанковић 1021712

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-3036/2014-16     30.09.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   21.02.2013.